Tamil Bible Quiz Questions and Answers from 2 Corinthians Chapter-6

 Tamil Bible Quiz on 2 Corinthians Chapter:6

1➤ பவுல் சொன்னார் நீங்கள் இதை விருதாவாய்ப் பெறவில்லை.

1 point

2➤ இதோ இப்பொழுதே அநுக்கிரககாலம் இப்பொழுதே இந்த நாள்.

1 point

3➤ பவுல் கொரிந்தியரை நோக்கி எங்கள் இருதயம் ...........

1 point

4➤ அந்நிய நுகத்திலே இதனோடே பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக.

1 point

5➤ நீதிக்கு இதனோடு சம்பந்தமேது?

1 point

6➤ ஒளிக்கும் இதனோடு ஐக்கியமேது?

1 point

7➤ தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமேது?

1 point

8➤ நீங்கள்..........

1 point

9➤ நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டுப்................

1 point

10➤ தேவன் சொன்னார் நான் உங்களுக்கு இப்படி இருப்பேன்.

1 point

You Got